Sensei
Funakoshi Gichin
1868-1957
Fondatore Karate Shotokan


Scuola di Karate - A.S.D. Dojo Shotokan Karate Treviso